Quy định và cách hạch toán phí dịch vụ hải quan

doanh nghiệp phải hạch toán và tính toán phí dịch vụ hải quan

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường nước ta đang phát triển một cách nhanh chóng thì việc trao đổi hàng hóa trong nước với nước ngoài ngày càng được mở rộng hơn. Đối với những doanh nghiệp đang kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu thì việc hạch toán các chi phí dịch vụ hải quan đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và dòng tiền. Vậy quy định và cách hạch toán phí dịch vụ hải quan như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây bạn nhé!

doanh nghiệp phải hạch toán và tính toán phí dịch vụ hải quan

Lệ phí dịch vụ hải quan theo quy định của pháp luật 

Theo quy định điều 4 Thông tư 14/2021/TT-BTC mức thu và chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí hải quan đưa ra như sau:

Điều 4. Mức thu phí, và lệ phí hải quan

Mức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, các phương tiện vận tải quá cảnh được quy định tại Biểu mức thu phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh ban hành kèm theo Thông tư này.

Biểu mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, và phương tiện quá cảnh (Kèm theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT Nội dung thu Mức thu
1 Phí hải quan đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh 20.000 đồng/tờ khai
2 Phí hải quan kiểm tra, giám sát, và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với các hàng hóa xuất khẩu, và nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 200.000 đồng/01 đơn
3 Phí hải quan để cấp sổ ATA 1.000.000 đồng/sổ
4 Phí hải quan để cấp lại sổ ATA 500.000 đồng/sổ
3 Lệ phí đối với các hàng hoá quá cảnh 200.000 đồng/tờ khai
4 Lệ phí đối với các phương tiện vận tải quá cảnh bằng đường bộ (bao gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo) 200.000 đồng/phương tiện
5 Lệ phí đối với các phương tiện vận tải quá cảnh bằng đường thủy (bao gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, sà lan) 500.000 đồng/phương tiện

Như vậy, có thể thấy mức phí, và lệ phí hải quan khi bạn nhập hàng hóa qua cửa khẩu sẽ mất phí tờ khai hải quan là 20.000 đồng/tờ khai. Phí hải quan kiểm tra, và giám sát, tạm dừng việc làm thủ tục hải quan đối với các hàng hóa xuất khẩu, và nhập khẩu có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.Lệ phí đối với các phương tiện vận tải quá cảnh bằng đường thủy (bao gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, và sà lan).

kê khai, nộp phí và lệ phí dịch vụ hải quan theo quy định của pháp luật

Quy định về khai, lệ phí của người nộp

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm về việc kê khai, nộp phí, và lệ phí của người nộp theo điều 5 của Thông tư số 14/2021//TT-BTC để có thể biết thêm thông các tin:

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí

Người tiến hành nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 14/2021//TT-BTC này khi thực hiện:

  • Đăng ký tờ khai hải quan đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; và các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
  • Đề nghị cấp sổ ATA đối với các loại hàng hóa tạm xuất tái nhập theo quy định tại Nghị định số 64/2020/NĐ-CP .
  • Khi tiến hành nộp đơn đề nghị cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát, và tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với các hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Có thể nộp phí, lệ phí bằng các hình thức nào?

Phí, và lệ phí hải quan có thể nộp bằng tiền mặt hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không bằng tiền mặt theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc quản lý thu, chi bằng tiền mặt thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để sửa đổi, và bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC. Lệ phí được nộp vào ngân sách nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, và lệ phí. Phí nộp vào các tài khoản tiền gửi thu phí của cơ quan hải quan được mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc các tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, và lệ phí.

Nếu có trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần trong một tháng, thì người nộp phí, và lệ phí đăng ký với tổ chức thu phí, lệ phí để có thể thực hiện nộp phí, lệ phí theo tháng.

Căn cứ vào danh sách các tờ khai phải nộp phí, và lệ phí do cơ quan hải quan thông báo. Chậm nhất là trong khoảng thời gian 10 ngày đầu của tháng tiếp theo, người nộp phí, và lệ phí phải tiến hành nộp phí, lệ phí theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ban hành ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ.

Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước

  • Tên thủ tục hành chính: ghi là Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
  • Cách thức thực hiện nộp tiền:

+ Nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở của Kho bạc Nhà nước hoặc tại cơ quan thu hoặc ngân hàng.

+ Nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử

  • Trình tự phải thực hiện đối với các trường hợp nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp.

+ Người nộp tiền vào ngân sách nhà nước phải lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc gửi trực tiếp các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu tiến hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước tới Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng hoặc các cơ quan thu để tiến hành làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước.

+ Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan tiến hành thu ngân sách nhà nước nơi người nộp làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước sẽ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trên các chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc trên các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu người nộp ngân sách nhà nước nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thể hiện số dư tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước (nếu có). Sau đó, tiến hành làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp hoặc thu tiền thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp sẽ sử dụng để nộp ngân sách nhà nước; đồng thời, sẽ cấp chứng từ nộp ngân sách nhà nước cho người nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

+ Ngân hàng nơi người nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước để kiểm tra thông tin về số dư tài khoản (trong trường hợp trích tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước). Sau đó, tiến hành làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp hoặc thu thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp tiền vào ngân sách nhà nước sử dụng để nộp ngân sách; đồng thời, sẽ cấp chứng từ nộp ngân sách nhà nước cho người đã nộp ngân sách nhà nước.

+ Trường hợp số dư tài khoản của người nộp tiền không đủ để trích nộp vào ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu (nơi mà người nộp làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước) sẽ thông báo cho người nộp ngân sách nhà nước lập lại chứng từ nộp ngân sách nhà nước để có thể thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo đúng trình tự nêu trên.

  • Trình tự thực hiện đối với các trường hợp nộp ngân sách nhà nước theo phương thức thanh toán điện tử.

+ Trường hợp nộp ngân sách nhà nước thông qua Cổng thông tin điện tử của các cơ quan quản lý thuế: Người nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cơ quan quản lý thuế cấp trước đó đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan quản lý thuế để tiến hành lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước, và xác nhận chấp nhận nộp tiền và gửi các chứng từ nộp ngân sách nhà nước tới các cơ quan quản lý thuế theo phương thức điện tử.

+ Trường hợp người nộp ngân sách nhà nước thông qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Người nộp ngân sách nhà nước sẽ sử dụng tài khoản có tên và mật khẩu truy cập do ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã cung cấp để tiến hành đăng nhập vào hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng của ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (như ATM, Internet Banking, và Mobile Banking hoặc các loại hình thức thanh toán điện tử khác); tiến hành lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn đưa ra trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của từng hệ thống ngân hàng hoặc các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

+ Trường hợp người nộp ngân sách nhà nước thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Sau khi tiến hành đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người nộp ngân sách nhà nước sẽ thực hiện các bước tiếp theo tương tự như trong trường hợp nộp ngân sách nhà nước thông qua Cổng thông tin điện tử của các cơ quan quản lý thuế đã quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

có thể thanh toán phí dịch vụ hải quan bằng các kênh điện tử

Quản lý và sử dụng phí theo quy định của pháp luật

Các cơ quan hải quan được phép để lại toàn bộ số tiền phí thu được, để tiến hành trang trải chi phí cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, và thu phí. Số tiền phí được phép để lại được quản lý và sử dụng theo đúng các quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và có hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Phí và lệ phí; trong đó, các khoản chi khác sử dụng phục vụ thu phí bao gồm cả: Chi trả các chi phí ủy nhiệm thu phí, và lệ phí được trích từ nguồn thu phí hải quan của các cơ quan hải quan. Mức phí sẽ trả cho bên ủy nhiệm thu theo đúng thỏa thuận giữa cơ quan hải quan và các bên được ủy nhiệm thu theo quy định tại Điều số 39 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Cục Hải quan của các tỉnh, và thành phố trực thuộc trung ương sẽ thực hiện lập dự toán số thu từ phí, lệ phí và các nhu cầu chi để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của nhà nước năm của đơn vị và gửi lên Tổng cục Hải quan để tiến hành thẩm định và tổng hợp chung trong các dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Tổng cục Hải quan sẽ gửi cho Bộ Tài chính.

Trên đây là một số thông tin về quy định trong việc hạch toán phí dịch vụ Hải quan của nước ta. Nếu bạn có thắc mắc và cần giải đáp rõ hơn các thông tin này, liên hệ với chúng tôi Oz Freight ngay ngày hôm nay bạn nhé!

=> Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ hiện Oz Freight chúng tôi cung cấp ở phía dưới đây.
Dịch vụ ủy thác nhập khẩu
Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc
Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc
Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường
Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch
Dịch vụ hải quan trọn gói

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.