Một số quy định mới về kiểm tra chuyên ngành

một số quy định mới về kiểm tra chuyên ngành

Thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ đã ban hành Chương trình cắt giảm, và đơn giản hóa quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2025, thời gian thông qua các Bộ, ngành đã tích cực tiến hành rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành để có thể sửa đổi, bổ sung, và ban hành nhiều văn bản mới theo những hướng tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp, và cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, và thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng chương trình quản lý rủi ro trong kiểm tra, nhiều mặt hàng đã được chuyển tới thời điểm kiểm tra từ các giai đoạn trước thông quan sang sau thông quan, giúp tăng đối tượng được miễn kiểm tra, minh bạch hóa các danh mục hàng hóa kèm mã số Hồ sơ, bãi bỏ những quy định không phù hợp với doanh nghiệp.

một số quy định mới về kiểm tra chuyên ngành

Việc cắt giảm và đơn giản hóa các danh mục mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành đã giúp góp phần giảm thời gian, và chi phí cho doanh nghiệp, giúp tạo ra môi trường thuận lợi, thông thoáng cho quá trình sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tiến hành giảm thời gian cấp Giấy phép cho quá trình nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Ngày 20/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT (Thông tư số 10) sửa đổi, và bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT (Thông tư số 13) vào ngày 15/10/2018 theo quy định Danh mục các sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo các giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu các sản phẩm an toàn thông tin mạng. Trong đó có một số các quy định mới như sau:

Theo quy định đưa ra tại Thông tư số 10, doanh nghiệp sẽ không phải nộp các bản sao “Giấy phép kinh doanh sản phẩm, và dịch vụ an toàn thông tin mạng” trong bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu như quy định đưa ra tại Thông tư 13 trước đó.

Đặc biệt, thời hạn thẩm định và cấp các Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được tiến hành sửa đổi, giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Theo đó Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ là đơn vị thẩm định và trả kết quả giải quyết các hồ sơ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp nộp sẽ phải nộp hồ sơ trực tuyến tại website Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (dichvucong.mic.gov.vn) hoặc tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp sẽ phải nhận giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở của Cục An toàn thông tin hoặc thông qua các dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử trên trang Cổng dịch vụ công.

Đối với các loại giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng đã bị mất hoặc hư hỏng, doanh nghiệp phải gửi đơn đề nghị cấp lại theo mẫu mới đến Cục An toàn thông tin. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn từ hợp lệ, Cục An toàn thông tin sẽ cấp lại giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp. Thời gian cấp lại theo quy định tại Thông tư số 10 cũng sẽ giảm 1 ngày so với quy định 3 ngày làm việc tại Thông tư số 13 đã ban hành trước đây.

Theo thông tư số 10 cũng được quy định cụ thể Danh mục với 24 sản phẩm an toàn theo thông tin mạng nhập khẩu theo các giấy phép được cụ thể hóa mã Hồ sơ và chia thành 5 mục bao gồm: Sản phẩm sẽ an toàn cho các thiết bị đầu cuối, sản phẩm bảo mật an toàn lớp mạng, sản phẩm an toàn với lớp ứng dụng, sản phẩm bảo vệ dữ liệu, và các sản phẩm loại khác.  Trong các danh mục này, Thông tư số 10 đã tiến hành bổ sung các mã HS 8517.62.43, 8517.62.49 vào danh mục các sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu cấp theo giấy phép.

Một điểm mới nữa của Thông tư số 10 đó là bổ sung yêu cầu khai báo về mã HS, các đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm nhập khẩu trong các Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Được biết về việc ban hành Thông tư số 10 để nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm, và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 68/NQ-CP được ban hành ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, và đơn giản hóa quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2025;  Nghị quyết 99/NQ-CP ban hành ngày 24/6/2020 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp việc quản lý nhà nước theo ngành, và lĩnh vực; đồng thời, sửa đổi, và bổ sung danh sách các sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo các giấy phép để phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Giao thông Vận tải: Tiến hành chuyển 14 sản phẩm, và hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan sang sau thông quan

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải ông Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT vào ngày 30/6/2022 (Thông tư số 12) đã quy định danh mục sản phẩm, và hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc vào trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư số 12 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022 và sử dụng thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT banh hành ngày 30/7/2018 (Thông tư số 41). So với quy định trong Thông tư số 41, Thông tư số 12 có nhiều điểm mới được cập nhật như sau:

  • Chuyển 14 loại sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan sang sau thông quan

Tại Phụ lục I Thông tư số 12 về “Danh mục các sản phẩm, hàng hóa phải làm chứng nhận trước thông quan (đối với hàng hóa nhập khẩu), trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, hoặc lắp ráp)” đã đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển 14 loại sản phẩm, hàng hóa từ danh mục các sản phẩm hàng hóa phải chứng nhận trước khi thông quan sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, và hợp quy.

Dạnh mục đơn cử sẽ bao gồm: Lĩnh vực các loại phương tiện giao thông đường bộ như (xe nâng, xe ủi (máy ủi); xe xúc (máy xúc); xe xúc, hoặc đào (máy xúc, đào); xe lu rung; xe khoản (máy khoan); Xe cần cẩu có bánh xích (cần trục bánh xích); xe thi công mặt đường, và xe phun bê tông)… Lĩnh vực các loại phương tiện đường sắt như (Đầu máy chạy điện từ các nguồn điện cấp từ bên ngoài hoặc ắc quy, và Toa xe đường sắt đô thị).

Việc chuyển các loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ trước khi thông quan sang sau khi thông quan nhằm giảm thời gian, và chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hải quan.

  • Cắt giảm danh mục các loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành sau khi thông quan

Phụ lục II “Danh mục các loại hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp quy” tại Thông tư số 12 đã được tiến hành cắt giảm. Theo đó, tại Phụ lục II đã cắt giảm 34 loại sản phẩm, hàng hóa khỏi danh mục các sản phẩm, và hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố các hợp chuẩn hợp quy. Sau khi bổ sung thêm 14 loại sản phẩm, và hàng hóa từ Phụ lục I sang thì Phụ lục II của Thông tư số 12 hiện nay chỉ còn có 44 sản phẩm hàng hóa phải thực hiện chứng nhận hoặc công bố hợp quy, giảm được 29 loại sản phẩm hàng hóa so với Phụ lục II của Thông tư số 41 đã ban hành trước đó ( trước đây là 73 loại sản phẩm, và hàng hóa).

Một điểm mới tiếp theo của Thông tư số 12 là các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I, và Phụ lục II ban hành kèm theo các Thông tư này phải được tiến hành đăng ký kiểm tra nhà nước. Trường hợp mã HS đã quy định tại Phụ lục I, và Phụ lục II được ban hành kèm theo Thông tư 12 khác với các mã HS trong Danh mục sản phẩm, và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành thì phải áp dụng theo mã HS do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư số 12 ra đời để  nhằm rà soát, bổ sung, và cắt giảm sản phẩm, hàng hóa thuộc vào trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, và đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2020 – 2025, Quyết định số 1977/QĐ-TTg ban hành ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các phương án cắt giảm, và đơn giản hóa quy định liên quan đến các hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải hiện nay. Đồng thời phải cập nhật mã HS để phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Tài chính về việc Ban hành các Danh mục hàng hoá xuất khẩu, và nhập khẩu Việt Nam.

=> Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ hiện Oz Freight chúng tôi cung cấp ở phía dưới đây.
Dịch vụ ủy thác nhập khẩu
Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc
Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc
Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường
Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch
Dịch vụ hải quan trọn gói

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *